หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์202คน
ผู้ชมวันนี้653คน
ผู้ชมเมื่อวาน446คน
ผู้ชมเดือนนี้10502คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น208024คน
แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง
แหล่งน้ำธรรมชาติ
มีคลองธรรมชาติจำนวน   ๑๒  แห่ง   ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑   คลองหงสา และคลองปลายบัว
หมู่ที่ ๒   คลองซอก
หมู่ที่ ๓   คลองกรวย
หมู่ที่ ๕   คลองเกาะเกรียง
     หมู่ที่ ๖   คลองบางตะไนย์
หมู่ที่ ๗   คลองคลองบ้านใน
หมู่ที่ ๘   คลองไกร คลองหนามแดง และคลองกง (หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8)
หมู่ที่ ๙   คลองตีนแลน
หมู่ที่ ๑๐ คลองบางนางบุญ (บางกะจีน)
หมู่ที่ ๑๑ คลองขุด
หมู่ที่ ๑๒ คลองบุ้ง คลองชมพูเดช และคลองพระโอย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
) ฝาย                                             จำนวน         -      แห่ง
) บ่อน้ำตื้น                                       จำนวน         -      แห่ง
๓) บ่อโยก                                         จำนวน         -      แห่ง
๔) ประปาหมู่บ้าน                                 จำนวน         ๒     แห่ง (หมู่ที่ ๑ และ ๖)
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3