หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญประชาชนตำบลบางคูวัดนำสุนัขและแมว เข้ารับการทำหมันและฉีดวัคซีน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดบางคูวัดใน จองคิวล่วงหน้าโทร 02-157-0845 ต่อ 20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางคูวัด  
 
 
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้293คน
ผู้ชมเมื่อวาน683คน
ผู้ชมเดือนนี้6007คน
ผู้ชมเดือนก่อน11044คน
ผู้ชมทั้งสิ้น183890คน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3