หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่ ”  
 
 
กำลังออนไลน์86คน
ผู้ชมวันนี้199คน
ผู้ชมเมื่อวาน634คน
ผู้ชมเดือนนี้7238คน
ผู้ชมเดือนก่อน16629คน
ผู้ชมทั้งสิ้น106725คน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3