หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้353คน
ผู้ชมเมื่อวาน446คน
ผู้ชมเดือนนี้10202คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น207724คน
องค์ความรู้
ประเภทของถังขยะ
วิธีการลดภาวะโลกร้อน
สำนักงานสีเขียว (Green Office)
ภาวะโลกร้อน
โรคไข้ซิกา
โรคพิษสุนัขบ้า
การจัดการขยะมูลฝอย
โรคมือ เท้า ปาก
การจัดการความรู้ (KM)
การบริหารความเสี่ยง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรคท้องร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3