หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ตามประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ให้อาศัยแก่แรงงานต่างด้าวตำบลบางคูวัด แจ้งข้อมูลการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด สอบถามโทร 02-1570845-50   
 
 
กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้56คน
ผู้ชมเมื่อวาน371คน
ผู้ชมเดือนนี้7969คน
ผู้ชมเดือนก่อน7349คน
ผู้ชมทั้งสิ้น38648คน
การปกครอง และจำนวนประชากร
การปกครอง
 
หมู่บ้านจัดสรร  จำนวน  ๒๑ หมู่บ้าน
 
 
จำนวนหมู่บ้าน แบ่งเป็น ๑๒ หมู่บ้าน คือ

 
หมู่ที่ ๑                    บ้านปลายบัว
     หมู่ที่ ๒                    บ้านคลองโพธิ                       

      หมู่ที่ ๓                   บ้านคุ้งวัด       
     หมู่ที่ ๔                   บ้านคลองบางคูวัด                 

                        หมู่ที่ ๕                   บ้านเกาะเกรียง

                        หมู่ที่ ๖                    บ้านบางตะไนย์

      หมู่ที่ ๗                   บ้านศาลเจ้า
หมู่ที่ ๘                    บ้านไผ่ล้อม
หมู่ที่ ๙                    บ้านตีนเลน
หมู่ที่ ๑๐                  บ้านบางนางบุญ
หมู่ที่ ๑๑                  บ้านฝั่งกลาง
หมู่ที่ ๑๒                  บ้านพระโอย
 
 

 

 
ซึ่งทั้ง ๑๒ หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางคูวัดทั้งหมด
 
ประชากร ( ณ. วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ )
 
ประชากรทั้งสิ้น ๒๒,๒๐๘ คน แยกเป็นชาย ๑๐,๔๒๔  คน หญิง ๑๑,๗๘๔  คน โดยแยกตามหมู่ดังต่อไปนี้
 
 
 
 
หมู่ที่
 
 
 
 
ชาย
 
 
 
 
หญิง
 
 
 
 
รวม
 
 
 
 
หมายเหตุ
 
 
๑,๗๐๒
 
๑,๙๓๘
 
๓,๖๔๐
 
บ้านปลายบัว
 
 
๔๙๘
 
๕๑๗
 
๑,๐๑๕
 
บ้านคลองโพธิ์
 
 
๓๗๘
 
๓๗๐
 
๗๔๘
 
บ้านคุ้งวัด
 
 
๙๙
 
๑๐๑
 
๒๐๐
 
บ้านคลองบางคูวัด
 
 
๑,๑๗๑
 
๑,๓๘๘
 
๒,๕๕๙
 
บ้านเกาะเกรียง
 
 
๖๔๐
 
๗๘๗
 
๑,๔๒๗
 
บ้านบางตะไนย์
 
 
๑,๔๓๑
 
๑,๖๕๘
 
๓,๐๘๙
 
บ้านศาลเจ้า
 
 
๗๐๙
 
๗๘๕
 
๑,๔๙๔
 
บ้านไผ่ล้อม
 
 
๓๔๐
 
๓๖๒
 
๗๐๒
 
บ้านตีนเลน
 
๑๐
 
๒,๗๒๙
 
๓,๑๐๓
 
๕,๘๓๒
 
บ้านบางนางบุญ
 
๑๑
 
๕๑๘
 
๕๗๓
 
๑,๐๙๑
 
บ้านฝั่งกลาง
 
๑๒
 
๒๐๙
 
๒๐๒
 
๔๑๑
 
บ้านพระโอย
 
 
 
 
รวม
 
 
 
 
๑๐,๔๒๔
 
 
 
 
๑๑,๗๘๔
 
 
 
 
๒๒,๒๐๘
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือน ๑๓,๐๔๐ ครัวเรือน โดยแยกตามหมู่ดังต่อไปนี้
 
 
                        หมู่ที่ ๑                   จำนวน                         ๒,๑๑๖ ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๒                   จำนวน                        ๔๓๓      ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๓                   จำนวน                       ๒๑๗      ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๔                   จำนวน                        ๑๐๑      ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๕                   จำนวน                       ๑,๓๘๐   ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๖                   จำนวน                         ๙๓๙     ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๗                   จำนวน                         ๒,๗๓๘ ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๘                   จำนวน                        ๗๙๗    ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๙                   จำนวน                         ๒๙๘     ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๑๐                 จำนวน                        ๓,๓๑๕ ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๑๑                 จำนวน                        ๕๙๓      ครัวเรือน
 
                        หมู่ที่ ๑๒                 จำนวน                         ๑๑๓     ครัวเรือน
 
    
 
 
 
                         ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๑,๒๐๓   คน/ตารางกิโลเมตร
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3