หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้361คน
ผู้ชมเมื่อวาน446คน
ผู้ชมเดือนนี้10210คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น207732คน
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
              การศึกษา
                  ) ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางคูวัด
                  ) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางคูวัด
                  ๓) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน          จำนวน             -              แห่ง
                  ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           จำนวน             ๒             แห่ง   
                  ๕) โรงเรียนเอกชน                                จำนวน            ๔             แห่ง   
-       โรงเรียนอนุบาลปาริชาติ
-       โรงเรียนสาธิตปทุม
-       โรงเรียนพิทักษ์นครินทร์
-       โรงเรียนอนุบาลสุขใจ
             
              การศึกษาภาคบังคับ        จำนวน                 ๒,๐๑๖             คน
                  
              แบ่งเป็น
 - การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา               จำนวน        ๒๗๘     คน
 - การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            จำนวน        ๗๖๐      คน
               - การศึกษาระดับมัธยมศักษาตอนปลาย         จำนวน        ๔๗๙     คน
               - การศึกษาระดับอนุปริญญา                        จำนวน        ๒๒๓     คน
 - การศึกษาระดับปริญญาตรี                        จำนวน        ๒๑๖      คน
 - การศึกษาระดับปริญญาโท                        จำนวน           ๖๐     คน
 
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลบางคูวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ )
 
ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
ระดับการศึกษา
จำนวนนักเรียน
๑.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เตรียมอนุบาล
๑๒๐   คน
๒.
โรงเรียนวัดบางคูวัด
อนุบาล
๑๒๕  คน
 
 
ประถมศึกษา ๑-๖
๔๒๕  คน
 
 
มัธยมศึกษาตอนต้น
๑๗๒   คน
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3