หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้357คน
ผู้ชมเมื่อวาน446คน
ผู้ชมเดือนนี้10206คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น207728คน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

16_กิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

17_กิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

18_กิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

19_กิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

20_กิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

21_กิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

22_กิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf

23_ การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

24_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

25_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

26_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

27_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

28_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

29_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

30_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

31_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

32_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

33_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

34_การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf

35_การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

136_การขอใบรับรองก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf

137_การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf

138_การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม ม_21.pdf

139_การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

140_การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34.pdf

141_การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ม_21.pdf

142_การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf

143_การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.pdf

144_การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

145_การแจ้งขุดดิน.pdf

146_การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

147_การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

148_การแจ้งถมดิน.pdf

149_การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

150_การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

152_การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา.pdf

156_การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf

157_การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

206_การขอรับบำเหน็จตกทอด.pdf

207_การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนฯ.pdf

208_การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท.pdf

209_การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท.pdf

210_การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวฯ.pdf

211_การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำฯ.pdf

212_การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศฯ.pdf

215_การรับชำระภาษีป้าย.pdf

216_การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

222_การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

223_การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ.pdf

224_การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

225_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

226_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ.pdf

227_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf

228_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf

229_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf

230_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf

231_การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf

232_การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf

233_การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร.pdf

234_การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

235_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

236_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf

237_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf

238_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf

239_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ.pdf

240_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf

241_การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf

การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปณากิจสงเคราะห์ข้าราชการ.pdf

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf

การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของฌาปณากิจสงเคราะห์.pdf

การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปณกิจสงเคราะห์ข้าราชการ.pdf

รายงานขอรับเงินสงเคราะห์.pdf

แบบหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์.pdf

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก.pdf

264 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.doc

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
การทดสอบถังครบวาระระยะที่ 2 : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, ง และจ ลักษณะที่1)
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 2
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3