หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้726คน
ผู้ชมเมื่อวาน441คน
ผู้ชมเดือนนี้10573คน
ผู้ชมเดือนก่อน13119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น221214คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางคูวัด (บางตะไนย์)
ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางคูวัด (วัดบางตะไนย์)
       สังกัดเทศบาลเมืองบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ปี 2560

1.      ข้อมูลทั่วไป / ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.1ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางคูวัด (วัดบางตะไนย์) ด้วยตำบลบางคูวัดเป็นตำบลที่ใหญ่มีถึง  12 หมู่บ้านด้วยกัน ทางพัฒนาชุมชนจึงเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ในชุมชนเพราะเด็กเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ จึงให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นโดยมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นฯ เจ้าของสถานที่และคณะกรรมการโดยเล็งเห็นสถานีอนามัยบางคูวัดเป็นที่ ที่เหมาะสม และสะดวกในการเดินทางโดยการนำของพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี และ กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลบางคูวัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางคูวัดเริ่มก่อสร้าง และจัดตั้งขึ้นจนแล้วเสร็จ และเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางคูวัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2540 เป็นต้นมา โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นผู้ดูแล และประสานงาน ร่วมกับ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมีดังนี้

1.  คุณลั่นทม   อู๊ดเจริญ   ประธาน         2.  ผู้ใหญ่เตี้ยม  รอดรื่น   รองประธาน

3.  ผู้ใหญ่อำไพ อนุ        เหรัญญิก         4.  ผู้ใหญ่ชุ้น    คลังศรี   กรรมการ        

5.  นางเลี่ยม    เจียรดอน  ทำอาหาร       6.  นางลำภู    วาสนาท  ผู้ดูแลเด็ก

7.  นางศรีปัญญา มฤคิน    หัวหน้าสถานีอนามัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการมาจนถึงเมื่อ พ.ศ.2545 ทางพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานีก็ถ่ายโอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด เป็นผู้บริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางคูวัด มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ วัดบางตะไนย์ หมู่ 5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-501-7716

          1.2สังกัดกระทรวงมหาดไทย

          1.3) เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2.5 – 5 ขวบ  จำนวน 4 ห้อง

2ข้อมูลครูและบุคลากร

2.1  นักวิชาการศึกษา (หัวหน้าศูนย์ฯ) มีจำนวน  1  คน

1) ชื่อ  นางสาวสุภาวดี  คำกอง   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี (คบ.) (ศศบ.)

สาขา/วิชาเอก สังคมศึกษา , วัฒนธรรมศึกษา

2.2  ครู อันดับ ศ.ศ.1  มีจำนวน  2 คน

1) ชื่อ สำเริง  ทองย้อย   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัยตั้งแต่ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

2) ชื่อ นางพัชรี  ม่วงนิ่ม  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก  การศึกษาปฐมวัยตั้งแต่ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

2.3  ผู้ดูแลเด็ก  มีจำนวน 3 คน      

1) ชื่อ นางสาวประภาพร  วิจารณ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก  ปฐมวัย

(2) ชื่อ นางกาญจนา  นพพันธ์   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ม..3

(3) ชื่อ นางสาวประสงค์  บำรุงบุตร  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ป.6

2.4 พี่เลี้ยง จำนวน 1 คน

1) ชื่อ นางอัญชลี  ก้านจันทร์  ปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก  ปฐมศึกษา

2.5 นักการ  มีจำนวน  1  คน

1) ชื่อ นางสุนิศา  เหมรัตนธร    วุฒิการศึกษาสูงสุด   ป.4                    

สี ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด คือ สีชมพู

ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกับเทศบาลเมืองบางคูวัด

3.ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ปัจจุบัน)

การจัดการเรียนการสอนได้จัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางคูวัด และทางศูนย์ฯ ได้จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Active Base Learning–ABLเพื่อให้ผู้เรียนไม่เครียดและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

3.1 จำนวนนักเรียนข้อมูลนักเรียน (ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

1)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  97  คน

2)   จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

 

รวม

ชาย

หญิง

เตรียม 1 (อายุ 2.5-3)

1

10

10

20

เตรียม 2 (อายุ 3-4)

1

19

20

39

อนุบาล 1 (อายุ 4-5)

1

11

12

23

อนุบาล 2 (อายุ 5-6)

1

8

7

15

รวมทั้งหมด

4

48

49

97

 4. เขตพื้นที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัย (เขตบริการ)

หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองบางคูวัด จำนวน 12 หมู่บ้านได้แก่

                   1. บ้านปลายบัว                     หมู่ที่ 1

                   2. บ้านคลองโพธิ์                    หมู่ที่ 2

                   3. บ้านคุ้งวัด                        หมู่ที่ 3

                   4. บ้านคลองบางคูวัด               หมู่ที่ 4

                   5. บ้านเกาะเกรียง                  หมู่ที่ 5

                   6. บ้านบางตะไนย์                  หมู่ที่ 6

                   7. บ้านศาลเจ้า                      หมู่ที่ 7

                   8. บ้านไผ่ล้อม                       หมู่ที่ 8

                   9. บ้านตีนเลน                       หมู่ที่ 9

                   10. บ้านนางบุญ                    หมู่ที่ 10

                   11. บ้านฝั่งกลาง                    หมู่ที่ 11

                   12. บ้านพะโอย                     หมู่ที่ 12

เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ฯ  02-501-7716


 

      

อ่าน 689 ครั้ง   โพสเมื่อ : 16/05/2017 00:00
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3