หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้706คน
ผู้ชมเมื่อวาน441คน
ผู้ชมเดือนนี้10553คน
ผู้ชมเดือนก่อน13119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น221194คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด

  ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด

สังกัดเทศบาลเมืองบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี ปี 2560

1.      ข้อมูลทั่วไป / ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.1) ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด ตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด มีเนื้อที่ประมาณ 3 งาน 25.8 ตารางวา รวมพื้นที่ประมาณ 688.57 ตารางเมตร โดยได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีได้ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นการพัฒนาการในช่วงปฐมวัยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการศึกษาซึ่งจะส่งผลกระทบในวัยต่อๆไป ของมนุษย์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การพัฒนาในช่วงปฐมวัย จึงต้องได้รับการเอาใจใส่ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เทศบาลเมืองบางคูวัด ในฐานะหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนในระดับปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 2.5 - 5 ขวบ และได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด ตั้งอยู่หมู่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-149-8088

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัดเปิดทำการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 2.5 - 5 ขวบมี 4 ห้องเรียน คือ

เตรียมอนุบาล  1  มี  1  ห้องเรียน         

เตรียมอนุบาล  2  มี  1  ห้องเรียน         

อนุบาล  1  มี  1  ห้องเรียน      

อนุบาล  2  มี  1  ห้องเรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด  151  คน

สี ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด คือ สีฟ้า

ตราสัญลักษณ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกับเทศบาลเมืองบางคูวัด

1.2สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

1.3)  เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2.5 – 5 ขวบ  จำนวน 4 ห้อง

2ข้อมูลครูและบุคลากร

2.1  นักวิชาการศึกษา (หัวหน้าศูนย์ฯ)  มีจำนวน  คน (1) ชื่อ  นางสาวสุภาวดี  คำกอง   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี (คบ.) (ศศบ.)

สาขา/วิชาเอก สังคมศึกษา , วัฒนธรรมศึกษา 

2.2  ครู อันดับ ศ.ศ.1  มีจำนวน  2 คน 

1) ชื่อ นางหนึ่งทิวา  โรจน์นาวี   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอก  การศึกษา  ปฐมวัยตั้งแต่ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

2) ชื่อ นางปริญญา  ดีอินทร์   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  สาขา/วิชาเอก  บริหารการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553  

2.3  ผู้ดูแลเด็ก  มีจำนวน  3  คน 

1) ชื่อ นางสุจิตรา  พุฒนอก   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ม.6 

2) ชื่อ นางจินตนา  รุ่งแสง   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ม.ศ.5 

3) ชื่อ นางสาวมาลัย  หันเอียง  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปวส. 

2.4  ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็ก  มีจำนวน 1 คน 

1) ชื่อ นางสาวจันทรภรณ์  แหว่กระโทก  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก  ชีววิทยา                                                          

2.5  พี่เลี้ยงเด็ก   จำนวน 2 คน

1) นางสาวไพเราะ มั่นกตัญญู    วุฒิการศึกษาสูงสุด  -

(2) นางสาวขจิตพร  บูรภาพ      วุฒิการศึกษาสูงสุด  -

2.6 นักการ  มีจำนวน  1  คน 

1) ชื่อ นางนิษารัฐ  นาคงาม    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ป.6

3.ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ปัจจุบัน)

การจัดการเรียนการสอนได้จัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด  และทางศูนย์ฯ ได้จัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาและใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Active Base Learning–ABL) เพื่อให้ผู้เรียนไม่เครียดและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

3.1 จำนวนนักเรียนข้อมูลนักเรียน (ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  151  คน

2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

 

รวม

ชาย

หญิง

เตรียม 1 (อายุ 2.6-3)

1

11

11

22

เตรียม 2 (อายุ 3-4)

1

25

30

55

อนุบาล 1 (อายุ 4-5)

1

20

16

36

อนุบาล 2 (อายุ 5-6)

1

19

19

38

รวมทั้งหมด

4

75

76

151

4.เขตพื้นที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัย (เขตบริการ)

หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองบางคูวัด จำนวน 12 หมู่บ้านได้แก่

1. บ้านปลายบัว                     หมู่ที่ 1

2. บ้านคลองโพธิ์                    หมู่ที่ 2

3. บ้านคุ้งวัด                        หมู่ที่ 3

4. บ้านคลองบางคูวัด               หมู่ที่ 4

5. บ้านเกาะเกรียง                  หมู่ที่ 5

6. บ้านบางตะไนย์                  หมู่ที่ 6

7. บ้านศาลเจ้า                      หมู่ที่ 7

8. บ้านไผ่ล้อม                       หมู่ที่ 8

9. บ้านตีนเลน                       หมู่ที่ 9

10. บ้านนางบุญ                    หมู่ที่ 10

11. บ้านฝั่งกลาง                    หมู่ที่ 11

12. บ้านพะโอย                     หมู่ที่ 12

เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ฯ 02-149-8088อ่าน 631 ครั้ง   โพสเมื่อ : 16/05/2017 00:00
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3