หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ตามประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ให้อาศัยแก่แรงงานต่างด้าวตำบลบางคูวัด แจ้งข้อมูลการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด สอบถามโทร 02-1570845-50   
 
 
กำลังออนไลน์70คน
ผู้ชมวันนี้98คน
ผู้ชมเมื่อวาน371คน
ผู้ชมเดือนนี้8011คน
ผู้ชมเดือนก่อน7349คน
ผู้ชมทั้งสิ้น38690คน
ฝ่ายนิติบัญญัติ

พ.ต.อารมย์ เงาคูขัน
ประธานสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด
  
นายนฤพนธ์ ทองห่อ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด
  
  
นายนิกร คุ้มนิล
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด
  

นายปัญญา พันธุ์พร้อม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายหนึ่ง เกาะลอย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายศิระ ไกรจินดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายประชม ดอกแย้ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายนิวัฒน์ ม่วงนิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นางปราณี พรายแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายทองโรจน์ อยู่ยืน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายปิยะวัตน์ ม่วงนิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายสะอาด ทำคล่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นางสุรินทร์ หะหวัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายวินิจ บัวเผื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายไกรสีห์ วีระวราพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายบุญเลิศ ไหมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายมะโนช เทศทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3